Święto Wniebowzięcia NMP to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. To dzień, w którym wierni wspominają i celebrują wzięcie Maryi, Matki Bożej, do nieba z duszą i ciałem. Wierzymy, że Maryja, jako jedyna istota ludzka, po Jezusie Chrystusie, została wyróżniona przez Boga takim darem, co podkreśla Jej wyjątkową rolę w historii zbawienia. Ten dogmat wiary, ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 roku, ma ogromne znaczenie duchowe i teologiczne dla każdego katolika.

Wniebowzięcie Maryi jest przede wszystkim wyrazem Jej pełnego uczestnictwa w tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa. To przypomnienie, że nasze ciało, podobnie jak Maryi, jest przeznaczone do chwały i zmartwychwstania, jeśli tylko pozostaniemy wierni Bogu. Święto to uczy nas, że nasze życie nie kończy się śmiercią, ale prowadzi do życia wiecznego w niebie. Jest to szczególnie ważne w kontekście współczesnego świata, gdzie często zapominamy o duchowej perspektywie naszego istnienia.

Ewangelia na dziś – święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ewangelia (Łk 1, 39-56)

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.


Drodzy Bracia i Siostry,

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do głębokiej refleksji nad spotkaniem Maryi i Elżbiety, które jest przepełnione Bożą obecnością i działaniem Ducha Świętego. Maryja, niosąc w swoim łonie Zbawiciela świata, udaje się z pośpiechem do swojej krewnej Elżbiety. To spotkanie jest niezwykłym momentem, w którym objawia się Boże działanie w życiu obu kobiet.

Maryja, choć nosi w sobie tajemnicę Wcielenia, nie zatrzymuje tej radości dla siebie. Podąża w góry, by podzielić się swoją radością z Elżbietą. To uczy nas, że prawdziwa radość płynąca z wiary nie jest czymś, co zachowujemy tylko dla siebie. Jesteśmy powołani, by dzielić się nią z innymi, by nasze życie było świadectwem Bożej miłości i obecności.

Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, rozpoznaje w Maryi Matkę Pana. Jej słowa: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” przypominają nam o błogosławieństwie, jakie niesie ze sobą obecność Boga w naszym życiu. Jan Chrzciciel, jeszcze w łonie Elżbiety, porusza się z radości na głos pozdrowienia Maryi. To poruszenie jest znakiem, że nawet w najbardziej ukrytych i niespodziewanych miejscach, Boża łaska może działać z mocą.

Maryja odpowiada na to spotkanie słowami Magnificat, hymnem uwielbienia Boga. Jej dusza wielbi Pana, a duch raduje się w Bogu, Zbawcy. Maryja uczy nas postawy pokory i wdzięczności. Ona, choć wybrana na Matkę Bożego Syna, nie przypisuje sobie chwały. Całą swoją radość i wdzięczność kieruje ku Bogu. Jej Magnificat jest wezwaniem dla nas wszystkich, byśmy w naszym życiu dostrzegali wielkie rzeczy, które czyni dla nas Wszechmocny, i byśmy umieli za nie dziękować.

Spotkanie Maryi i Elżbiety jest dla nas lekcją pokory, wiary i wspólnoty. Wzywa nas do głębokiego zaufania Bogu, do otwartości na Jego działanie w naszym życiu i do dzielenia się Jego miłością z innymi. Niech przykład Maryi, która w pośpiechu niesie Chrystusa do Elżbiety, będzie dla nas inspiracją, byśmy i my z radością i zaufaniem nieśli Chrystusa w nasze codzienne życie, do naszych rodzin, przyjaciół i wszystkich, których spotykamy.

Amen.

ks. Piotr Nogły


Święto Wniebowzięcia NMP w Polskim Kościele

W Polsce Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzone 15 sierpnia, jest jednym z najważniejszych świąt maryjnych. Znane również jako Matki Boskiej Zielnej, święto to łączy w sobie tradycje religijne z ludowymi, w których głęboko zakorzeniona jest miłość do Matki Bożej. W tym dniu wierni przynoszą do kościoła bukiety ziół, kwiatów i zboża, aby je poświęcić, dziękując za zbiory i prosząc o błogosławieństwo na przyszły rok.

Polski Kościół katolicki kładzie duży nacisk na kult maryjny, a Wniebowzięcie NMP jest tego wyrazistym przykładem. W całym kraju organizowane są liczne pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, z Jasną Górą na czele. Pielgrzymki te gromadzą tysiące wiernych, którzy w modlitwie i skupieniu pragną uczcić Maryję i wyrazić swoją wiarę. To także czas wspólnotowego przeżywania wiary, gdzie można doświadczyć jedności Kościoła.

Liturgie odprawiane w tym dniu mają szczególny charakter, podkreślając wyjątkową rolę Maryi w dziele zbawienia. Homilie księży często skupiają się na Jej wierności Bogu i bezgranicznej miłości do Jezusa. Wierni, uczestnicząc w Eucharystii, modlą się o łaski za wstawiennictwem Matki Bożej, wierząc, że jako nasza duchowa Matka zawsze jest gotowa wspierać nas w naszych potrzebach i trudnościach.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Biblii

Chociaż w Biblii nie ma bezpośredniego opisu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to jednak Pismo Święte zawiera wiele przesłanek, które Kościół uznaje za fundament tej prawdy wiary. Jednym z kluczowych tekstów jest fragment z Apokalipsy św. Jana, który opisuje Niewiastę obleczoną w słońce, z księżycem pod jej stopami i koroną z dwunastu gwiazd na głowie (Ap 12, 1-2). Kościół interpretuje tę wizję jako odniesienie do Maryi, która w chwale została wzięta do nieba.

W Ewangelii św. Łukasza znajdujemy Magnificat – hymn dziękczynny Maryi, w którym wyraża ona swoją radość z Bożego wybrania i wielkości. „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 46-47). Te słowa ukazują głęboką wiarę i pokorę Maryi, co czyni Ją godną tego, by zostać wziętą do nieba. Maryja jest wzorem dla każdego wierzącego, jak z pokorą przyjmować Boże dary i jak pełnić Jego wolę w naszym życiu.

wniebowzięcie NMP

Tradycja Kościoła, wspierana pismami Ojców Kościoła, potwierdza wiarę we Wniebowzięcie Maryi. Św. Jan Damasceński, jeden z największych teologów Wschodniego Kościoła, pisał o tym wydarzeniu z wielką pewnością, podkreślając, że było to logiczne zakończenie ziemskiego życia Maryi, która od samego początku była wolna od grzechu pierworodnego. W ten sposób Kościół, opierając się na Piśmie Świętym i Tradycji, w pełni przyjmuje prawdę o Wniebowzięciu Maryi.

Wzór doskonałego życia Maryi Panny

Maryja, Matka Boża, jest dla nas wzorem doskonałego życia, pełnego wiary, pokory i miłości. Jej życie odzwierciedla pełne zawierzenie Bogu i gotowość do przyjęcia Jego woli w każdym momencie. Od Zwiastowania, kiedy z pokorą przyjęła rolę Matki Zbawiciela, po ukrzyżowanie Jezusa, kiedy stała pod krzyżem, Maryja zawsze była blisko Boga i Jego planu zbawienia. Jej nieustanne „tak” dla Boga jest dla nas przykładem, jak powinniśmy żyć nasze życie.

Maryja pokazuje nam, jak ważna jest modlitwa i medytacja nad Słowem Bożym. W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że Maryja „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Jej życie było ciągłym dialogiem z Bogiem, w którym zawsze starała się zrozumieć Jego wolę i wypełniać ją z miłością. Ta postawa jest dla nas wskazówką, że w codziennym życiu powinniśmy szukać Bożego prowadzenia i ufać Jego mądrości.

Maryja, jako Matka Kościoła, uczy nas również, jak kochać innych. Jej troska o Jezusa i apostołów, jej obecność w Kanie Galilejskiej, gdzie interweniowała na prośbę gości, pokazuje Jej głęboką empatię i gotowość do pomocy. Maryja jest dla nas przykładem, jak być blisko bliźnich, jak wspierać ich w trudnościach i dzielić się z nimi radością. Jej życie to szkoła miłości, z której powinniśmy czerpać inspirację każdego dnia.

Gdzie Matka Boska została wzięta do nieba?

Tradycja chrześcijańska mówi, że Matka Boska została wzięta do nieba w Jerozolimie lub w Efezie. Oba te miejsca mają swoje historie i legendy związane z końcem ziemskiego życia Maryi. W Jerozolimie znajduje się Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie według jednej z tradycji Maryja miała zakończyć swoje życie. W Efezie z kolei znajduje się Dom Matki Bożej, który według innej tradycji miał być miejscem, gdzie Maryja mieszkała po wniebowzięciu Jezusa.

Bez względu na dokładne miejsce, najważniejsze jest to, że Maryja została wzięta do nieba z duszą i ciałem, co jest wyrazem jej pełnego uczestnictwa w dziele zbawienia. Ta prawda jest fundamentem naszej wiary i nadziei, że również my, wierni Bogu, możemy oczekiwać chwały nieba. Wniebowzięcie Maryi pokazuje nam, że życie wieczne jest rzeczywistością, do której wszyscy jesteśmy powołani.

Maryja, będąc w niebie, nie przestaje troszczyć się o nas. Jako nasza duchowa Matka, wstawia się za nami u Boga, prosząc o potrzebne łaski. To przekonanie o jej nieustannej opiece daje nam siłę i pocieszenie w trudnych momentach naszego życia. Jej wniebowzięcie jest dla nas znakiem, że nasza Matka jest blisko Boga i może wypraszać nam Jego miłosierdzie i błogosławieństwo.

Tradycja Wniebowzięcia NMP

Tradycja Wniebowzięcia NMP ma swoje korzenie w wczesnym chrześcijaństwie. Już od IV wieku chrześcijanie obchodzili święto Zaśnięcia Maryi, które z czasem przekształciło się w święto Wniebowzięcia. W Kościele wschodnim nazywane jest to święto Dormition, co oznacza „Zaśnięcie”, a w Kościele zachodnim – Assumptio, czyli „Wniebowzięcie”. Ta różnica w nazewnictwie podkreśla różne aspekty tego samego wydarzenia: śmierć Maryi i jej chwalebne wzięcie do nieba.

W Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, święto Wniebowzięcia NMP zyskało także wymiar ludowy. Przynoszenie do kościołów bukietów ziół, kwiatów i zboża, które są święcone, to piękny zwyczaj, który łączy wiarę z codziennym życiem. Tradycja ta symbolizuje wdzięczność za plony i prośbę o urodzaj na przyszły rok. Maryja, jako Matka Boża Zielna, jest patronką rolników i ogrodników, którzy proszą Ją o opiekę nad swoją pracą.

Kult maryjny jest bardzo silny w Polsce, a Wniebowzięcie NMP jest jednym z najważniejszych świąt. W wielu parafiach odbywają się uroczyste procesje, w których wierni niosą figury i obrazy Matki Bożej, śpiewając pieśni i modląc się. To święto jest również okazją do licznych pielgrzymek, zwłaszcza do sanktuariów maryjnych, gdzie wierni w szczególny sposób oddają cześć Maryi i proszą o jej wstawiennictwo.


Modlitwa na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Boże, nasz Ojcze, Ty wziąłeś do nieba z duszą i ciałem Niepokalaną Dziewicę Maryję, Matkę Twojego Syna. Spraw, abyśmy przez Jej wstawiennictwo byli zawsze wolni od zła i grzechu, a nasze serca były pełne Twojej miłości.

Maryjo, Wniebowzięta, Matko nasza, która z ciałem i duszą zostałaś wzięta do chwały nieba, prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Boga. Wypraszaj nam potrzebne łaski, abyśmy mogli podążać za Twoim przykładem wiary, pokory i miłości.

Panie Jezu Chryste, przez wstawiennictwo Twojej Matki, wniebowziętej do nieba, daj nam siłę, abyśmy w codziennym życiu naśladowali Jej cnoty i wierność Twojej woli.

Amen.


Kult Maryjny w Polsce

Kult Maryjny w Polsce ma głębokie korzenie i jest integralną częścią naszej duchowości. Maryja, jako Matka Boża, jest czczona w niezliczonych sanktuariach, kapliczkach i kościołach w całym kraju. Jasna Góra w Częstochowie, będąca duchową stolicą Polski, jest najważniejszym miejscem kultu maryjnego, do którego każdego roku pielgrzymują setki tysięcy wiernych, prosząc o wstawiennictwo i dziękując za otrzymane łaski.

Tradycja pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych jest bardzo silna w Polsce. Wierni często wędrują pieszo przez wiele dni, niosąc ze sobą swoje intencje, modlitwy i prośby. Takie pielgrzymki są nie tylko aktem pobożności, ale również wyrazem jedności i wspólnoty wierzących. Maryja jest postrzegana jako Matka Narodu, która zawsze wstawia się za swoim ludem, szczególnie w trudnych momentach historii.

Kult maryjny wyraża się także w licznych nabożeństwach, jak majowe, różańcowe czy nowenny. Wierni gromadzą się, aby wspólnie modlić się i śpiewać pieśni ku czci Matki Bożej. Te praktyki religijne są nie tylko wyrazem czci dla Maryi, ale także umacniają wiarę i jedność wspólnoty parafialnej. Maryja jest dla nas wzorem wiary i miłości, a Jej kult jest nieodłącznym elementem naszej duchowej tożsamości.

Wniebowzięcie NMP – Czy trzeba iść do kościoła 15 sierpnia?

Tak, 15 sierpnia, Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jest w Polsce dniem obowiązkowym do uczestnictwa we Mszy Świętej. Kościół katolicki uznaje to święto za jedno z nakazanych, co oznacza, że każdy wierny jest zobowiązany do uczestnictwa w Eucharystii. To szczególny czas, aby oddać cześć Maryi i dziękować za Jej wstawiennictwo.

Obecność na Mszy Świętej w dniu Wniebowzięcia NMP jest także okazją do głębszej refleksji nad naszą wiarą. Wspólne uczestnictwo w Eucharystii umacnia naszą więź z Bogiem i z całą wspólnotą Kościoła. Wierni mają możliwość przystąpienia do sakramentów, modlitwy i wspólnego świętowania, co jest ważnym elementem naszej duchowości.

Nieobecność na Mszy Świętej w dniu święta nakazanego, bez ważnej przyczyny, jest grzechem ciężkim. Dlatego warto zadbać o to, aby tego dnia znaleźć czas na uczestnictwo w liturgii, nawet jeśli wymaga to pewnych wyrzeczeń. Nasza obecność w kościele jest wyrazem naszej miłości do Boga i Maryi oraz świadectwem naszej wiary.

Święto Wniebowzięcia – triumf wiary i zbawienia

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest przede wszystkim triumfem wiary i zbawienia. To dzień, w którym wspominamy i celebrujemy wspaniałe dzieło, które Bóg uczynił w życiu Maryi, wziąwszy Ją do nieba z duszą i ciałem. Ten triumf jest nie tylko Jej osobistym sukcesem, ale także znakiem nadziei dla całego Kościoła, że nasza wiara i wierność Bogu prowadzą do wiecznego życia.

Wniebowzięcie Maryi jest również dowodem na to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Maryja, która z pokorą przyjęła Jego wolę i w pełni zaufała Jego planowi, została wynagrodzona w sposób nadzwyczajny. Jej chwalebne wzięcie do nieba jest dla nas przypomnieniem, że Bóg nie zapomina o swoich wiernych i że nasza nagroda w niebie jest pewna, jeśli tylko pozostaniemy wierni Jego przykazaniom.

Obchodząc święto Wniebowzięcia NMP, umacniamy naszą wiarę i odnawiamy naszą nadzieję na życie wieczne. To dzień radości i dziękczynienia, w którym wspólnie z całym Kościołem wyrażamy naszą miłość i oddanie Maryi. Jej wniebowzięcie jest dla nas źródłem pocieszenia i inspiracji, abyśmy także w naszym życiu dążyli do świętości i pełnienia Bożej woli.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – przeżycie boskiego misterium

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest dla nas przeżyciem boskiego misterium, które otwiera przed nami drzwi do nieba. To wydarzenie, które przypomina nam o nieskończonej miłości Boga i Jego planie zbawienia dla każdego z nas. Maryja, jako Matka Boża, jest naszym przewodnikiem i opiekunką, która pomaga nam zbliżyć się do Boga i zrozumieć Jego wolę.

Celebrując to święto, doświadczamy obecności Boga w naszym życiu w sposób szczególny. Wniebowzięcie Maryi jest momentem, który skłania nas do refleksji nad naszym własnym powołaniem do świętości. To czas, aby odnowić nasze zaangażowanie w wiarę i podjąć wysiłek, aby naśladować cnoty Maryi w naszym codziennym życiu.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest także okazją do dziękczynienia za Jej wstawiennictwo i opiekę. Modlitwa do Maryi, szczególnie w tym dniu, jest wyrazem naszej miłości i zaufania do Niej jako naszej Matki i Orędowniczki. Wierzymy, że Maryja, będąc blisko Boga, nieustannie wstawia się za nami i wyprasza dla nas potrzebne łaski. To przeżycie boskiego misterium wypełnia nasze serca radością i pokojem, umacniając nas w wierze i nadziei na życie wieczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasze aktualności